Wabi Premium Restaurant

Nguyễn Chánh | Hà Nội | 2020
Ảnh: Triệu Chiến