Trường đại học Đông Dương. Sau 1954 trở thành trụ sở của Đại học Tổng hợp HANOI. Nay là khoa Hóa học trường đại học Khoa học Tự nhiên, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội