Cây cổ thụ Sa mu dầu hơn 2.000 tuổi trong lõi rừng già