Mì vằn thắn của ông chủ gốc Hoa chinh phục khách Hà Nội