Bản chất kiến ​​trúc của tôi là cố gắng duy trì sự liên tục về văn hóa. Bạn không thể bảo vệ và bảo tồn văn hóa như hiện tại. Chừng đó là không đủ. Bạn phải tìm ra một cuộc đối thoại giữa truyền thống và cuộc sống liên tục thay đổi. Mỗi thế hệ có hiểu biết riêng về truyền thống. Điều quan trọng là phải nhận thức được rằng tất cả chúng ta đang tham gia vào việc sáng tác lại các truyền thống như chúng ta biết – trong cách chúng ta tiếp tục những câu chuyện khác nhau hoặc sáng tác lại và diễn giải ngôn ngữ.
-
https://3c5.com/MolYY

#WangShu #China #Architecture